Viec lam Can Tho
Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017       |          Đăng nhập         |          Đăng ký       
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NỮ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) NĂM 2017 TRUNG TÂM XKLĐ NHẬT BẢN TEXGAMEX TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Tuyển gấp) TRUNG TÂM CUNG ỨNG VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THÀNH AN TUYỂN THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Tuyển gấp) THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) NĂM 2017 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 6 NĂM 2017) CÔNG TY TAE KWANG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG Công ty Vinservice thuộc tập đoàn Vingroup tuyển dụng THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Danh mục
 
GIỚI THIỆU
UBND TP. CẦN THƠ
  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   541/QĐ-SLĐTBXH
               Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở.
 

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
Căn cứ  Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH, ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, ngày 28 tháng 2 năm 2005;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Công văn số 4002/LĐTBXH-VL, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động và Công văn số 4364/BLĐTBXH-PC, ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập phòng Tư vấn quan hệ lao động;
Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-UB, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ và Quyết định số 89/2008/QĐ-UB, ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ thay cho Quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định số 336 /QĐ-SLĐTBXH, ngày 14  tháng 9 năm 2007 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ.
Điều 2. Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các quy định nêu trong Quy chế tổ chức và hoạt động nêu ở điều 1 Quyết định này cho tất cả công chức, viên chức của đơn vị.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  
           
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTGTVL.
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Sương

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 541./QĐ-SLĐTBXH, ngày 03  tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ)
 
*****
 
 
Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH, ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP đã nêu;
            Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của loại hình đơn vị sự nghiệp có thu do nhà nước quản lý;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Công văn số 4002/LĐTBXH-VL, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động;
Căn cứ Công văn số 4364/BLĐTBXH-PC, ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập phòng Tư vấn quan hệ lao động;
            Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ thành lập lại theo Quyết định số 1677/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Cần Thơ được quy định về tổ chức và hoạt động như sau: 
 
Chương I
TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ
 
            Điều 1.- Tên gọi và biểu tượng (logo) của đơn vị:
Tên chính thức để hoạt động và giao dịch của đơn vị là “Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ”.
Biểu tượng (logo) của đơn vị như sau:
           - Chính giữa vòng tròn lớn phía trong nền xanh nước biển, có hình bản đồ thành phố Cần Thơ màu xanh lá cây và giữa bản đồ có tên viết tắt của hoạt động chính của đơn vị (GTVL) màu đỏ;
                                  - Giữa 2 vòng tròn phía ngoài nền vàng, phía trên có tên cơ quan chủ quản của đơn vị (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành  phố Cần Thơ) và phía dưới là tên đơn vị (Trung tâm Giới thiệu việc làm) màu xanh đen.   
 Điều 2.- Tính chất của đơn vị:
Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định thành lập và giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ trực tiếp quản lý.
Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại. 
Điều 3.- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:
1. Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích và cung ứng thông tin về cầu lao động, về cung lao động, về tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước.                                  
2. Tư vấn cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
3. Vận hành Sàn Giao dịch việc làm Cần Thơ và các hoạt động giao dịch việc làm khác, đồng thời quản trị và phát triển website www.vieclamcantho.vn. Tổ chức tiếp nhận đăng ký và giới thiệu việc làm cho người tìm việc làm, cung ứng lao động theo với yêu cầu của nhà tuyển dụng ở trong và ngoài nước.
            4. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức giới thiệu học nghề hay phối hợp tổ chức dạy nghề cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; dự toán, tiếp nhận, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức, quản lý đội ngũ viên chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
5. Dạy nghề và kỹ năng lao động phụ trợ theo nhu cầu của người lao động; tập huấn kiến thức pháp luật lao động. .Đào tạo nguồn ứng viên cho các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.
6. Quản lý các đơn vị trực thuộc Trung tâm và cơ sở liên kết, ủy thác hoạt động ngoài Trung tâm để thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công.
7. Quản lý và tổ chức các hoạt động về hành chính, văn phòng, bảo vệ tài sản công của đơn vị. Tiếp nhận, hạch toán kế toán và thanh, quyết toán kinh phí từ các nguồn của đơn vị và từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị.
8. Thực hiện các dự án, đề án và biện pháp có liên quan đến mục tiêu giải quyết việc làm do Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phân công.
Điều 4.- Trách nhiệm của đơn vị:
Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ có trách nhiệm:
1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm;
2. Xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện đúng kế hoạch đã được cấp trên phê duyêt; tổ chức phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về việc làm do Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phân công; 
3. Thực hiện các quyền lợi cho cán bộ, công chức và những người làm việc ở Trung tâm với hình thức hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn;
5. Lập các sổ để theo dõi các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
6. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định;
7. Công bố đầy đủ các thông tin về tên gọi, địa điểm làm việc, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên Giám đốc, số điện thoại của Trung tâm.
Trung tâm phải có sơ đồ các bộ phận làm việc và niêm yết công khai bản sao quyết định thành lập Trung tâm (có công chứng) tại trụ sở làm việc,
8. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Điều 5.- Quyền hạn của đơn vị:
Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ có quyền hạn:
1. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức theo quy định pháp luật hiện hành về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; tuyển lao động và giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
2. Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề;
3. Khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức;
4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cung ứng lao động;
5. Thu phí giới thiệu việc làm (bao gồm: tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động, cung cấp thông tin lao động-việc làm) và thu học phí theo quy định của pháp luật,
6. Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.
 
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ
 
Điều 6.- Lãnh đạo của đơn vị:
Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố gồm có Giám đốc và không quá 02 (Hai) Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả công tác được giao. Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành, quản lý công việc của đơn vị khi Giám đốc đi vắng.
Điều 7.- Các phòng nghiệp vụ của đơn vị:
Trung tâm Giới thiệu việc làm TP. Cần Thơ có các phòng nghiệp vụ sau:
- Phòng Thông tin thị trường lao động và tư vấn (gọi tắt là phòng Thông tin-Tư vấn),
- Phòng Giao dịch việc làm,
- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp,
- Phòng Đào tạo nghề và kỹ năng phụ trợ (gọi tắt là phòng Đào tạo),
- Phòng Hành chính-Kế toán.
Điều 8.- Biên chế và số lượng cán bộ, nhân viên của đơn vị:
Số lượng cán bộ, nhân viên của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ được xác định như sau:
 

 
Tổng số
Biên chế
Hợp đồng
Lãnh đạo Trung tâm
02
02
-
Phòng Thông tin-Tư vấn
05
05
-
Phòng Giao dịch việc làm
05
05
-
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp
05
02
03
Phòng Đào tạo
04
02
02
Phòng Hành chính-Kế toán
05
02
03
Tổng cộng
26
18
08

Số lượng biên chế của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định giao hàng năm theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.
Số lượng viên chức hợp đồng do Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ quyết định căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công việc và khả năng kinh phí thu được trong từng năm.
Điều 9.- Nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ:
1. Phòng Thông tin thị trường lao động và tư vấn (gọi tắt là phòng Thông tin-Tư vấn) thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích và cung ứng thông tin về cầu lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; thu thập, xử lý, phân tích và cung ứng thông tin về cung lao động ở các hộ gia đình ở thành phố Cần Thơ; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước.  
- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, thu hút ứng viên đến với Trung tâm như tư vấn qua điện thoại 1080 (Call Center), tư vấn tại lễ đón bộ đội xuất ngũ, tư vấn tại lễ tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề, ....
- Tổ chức thực hiện các biện pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ốn định và tiến bộ và phòng tránh đình công, bãi công trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2. Phòng Giao dịch việc làm: thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng của Sàn Giao dịch việc làm Cần Thơ và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh; tổ chức ngày hội tuyển dụng ở các trường; tổ chức hội thảo tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài và tổ chức điểm hẹn việc làm ở các xã, cụm xã ở xa nội ô thành phố.
- Vận hành, quản trị và phát triển website www.vieclamcantho.vn, đồng thời tổ chức kết nối thông tin từ website này đến Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc làm.
- Tiếp nhận và giải quyết các đăng ký tìm việc làm của người tìm việc và đăng ký tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động.
- Theo hợp đồng với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần tuyển lao động tổ chức hoạt động giới thiệu cho người lao động cần tìm việc làm tiếp xúc với nhà tuyển dụng, tổ chức cung ứng lao động đã được lựa chọn thông qua hồ sơ tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng hay tổ chức thi tuyển lao động để lựa chọn những người đủ điều kiện của nhà tuyển dụng.
3. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: thực hiện các nhiệm vụ sau:
            - Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
            - Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
            - Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức giới thiệu học nghề hay phối hợp tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
            - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng và hàng năm về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình, kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giời thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn.
            - Phối hợp với phòng Hành chính-Kế toán tổ chức dự toán, tiếp nhận, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức, quản lý đội ngũ viên chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
4. Phòng Đào tạo nghề và kỹ năng phụ trợ (gọi tắt là phòng Đào tạo): thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
- Dạy nghề và kỹ năng lao động phụ trợ (tin học, ngoại ngữ, tìm việc,...) theo nhu cầu của người lao động; tập huấn kiến thức pháp luật lao động và các chính sách mới về lao động, việc làm, nghề nghiệp được phân công.
- Dạy nghề ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội theo Đề án, dự án của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Đào tạo nguồn ứng viên cho các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.
- Quản lý các cơ sở dạy nghề trực thuộc Trung tâm và cơ sở dạy nghề liên kết ngoài Trung tâm.
5. Phòng Hành chính-Kế toán: thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Quản lý và tổ chức các hoạt động về hành chính, văn phòng.
- Quản lý và bảo vệ tài sản công của đơn vị.
- Tiếp nhận, hạch toán kế toán và thanh, quyết toán kinh phí từ các nguồn của đơn vị và từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị.
- Đảm bảo hậu cần cho các hoạt động của đơn vị.
Điều 9.- Các cơ sở trực thuộc đơn vị:
Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức các cơ sở trực thuộc Trung tâm theo các hình thức:
- Cơ sở dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm hay giải quyết việc làm tại chỗ cho học viên tốt nghiệp,
- Cơ sở dạy nghề hay dạy kỹ năng lao động phụ trợ để nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm (tin học, ngoại ngữ).
Đây là các cơ sở hạch toán độc lập tự chịu trách nhiệm về tài chính và thuế trước nhà nước và chịu sự hướng dẫn, quản lý, giám sát của Trung tâm về nghiệp vụ dạy nghề, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động.
Điều 10.- Tuyển dụng viên chức của đơn vị:
Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp có thu của Nhà nước, cụ thể là:
1. Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển với nguồn tuyển dụng là những người đăng ký dự tuyển sau khi có thông báo tuyển dụng của Trung tâm đăng tải trên website của Trung tâm và trên Nhật báo Cần Thơ.
2. Hội đồng tuyển dụng ở cơ quan bao gồm Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm, các Trưởng phòng và Tổ trưởng Công đoàn đơn vị, do Giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng phòng Hành chính-Ké toán làm Thư ký Hội đồng.
3.> Người được xét tuyển được ký hợp đồng thử việc như sau:
 
 

Trình độ theo yêu cầu công việc
Thời gian thử việc
Đại học
12 tháng
Trung cấp
09 tháng
Sơ cấp và không nghề
03 tháng

Hết thời gian thử việc, nếu không thuộc diện đưa vào biên chế, người lao động được Trung tâm Giới thiệu việc làm ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình thức hợp đồng có thời hạn tương ứng với 01 kỳ nâng lương.
Khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn, căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế và khả năng tài chính, Trung tâm quyết định ký tiếp hay không ký tiếp hợp đồng làm việc.
 
 
 
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 
Điều 11.- Đồng phục:
Quy định đồng phục của viên chức Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ như sau:
Đối với nam công chức, viên chức:
- Áo sơ mi dài tay màu trắng, có 1 túi không nắp;
- Quần tây màu xanh đen có 1 túi phía sau không nắp và 2 túi hông.
- Áo bỏ trong quần trong giờ làm việc.
Niên hạn sử dụng của bộ đồng phục này là 12 tháng.
Đối với nữ công chức, viên chức:
- Bộ đồng phục áo dài màu xanh dương, quần trắng;
- Bộ váy ngắn, áo complet màu ngói và áo sơ mi trắng;
- Bộ váy ngắn, áo complet màu xanh đen và áo sơ mi trắng;
Niên hạn sử dụng của bộ đồng phục này là 12 tháng/bộ.
Công chức, viên chức của Trung tâm mặc đồng phục trong giờ làm việc khi tham dự các cuộc họp và các hoạt động chung của đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm yêu cầu được thông báo cho công chức, viên chức biết trước ít nhất là 02 (Hai) ngày làm việc.
Điều 12.- Bảng tên và huy hiệu của Trung tâm:
1. Quy định bảng tên của viên chức Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ như sau:
- Hình chữ nhật với kích thước và quy cách màu giống như bảng tên của công chức nhà nước do Bộ Nội vụ quy định, nhưng phía dưới của họ và tên, chỉ ghi chức danh và nơi làm việc mà không ghi kèm theo mã số.
- Viên chức của Trung tâm phải đeo bảng tên trong giờ làm việc, kể cả khi rời khỏi nơi làm việc để thực hiện công vụ.
2. Quy định huy hiệu của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ như sau:
                               - Hình tròn với đường kính bằng 25 mm.
      - Hình thức và nội dung của huy hiệu của Trung tâm giống như hình thức và nội dung của logo của Trung tâm.
- Chất liệu bằng hợp chất kim loại màu vàng.
- Viên chức của Trung tâm phải đeo huy hiệu trong giờ làm việc, kể cả khi rời khỏi nơi làm việc để thực hiện công vụ.
 
Điều 13.- Quản lý tài sản công: 
a) Mỗi viên chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ được giao phiếu quản lý tài sản công, trên đó thể hiện nhiệm vụ được phân công và các tài sản công được giao sử dụng, bảo quản và quản lý.
Mọi hư hỏng, mất mát tài sản đã được giao cho cá nhân phụ trách được xử lý theo quy định pháp luật hiện hành và quản lý tài sản công.
Các Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ và quản lý tài sản công ở phòng mình
b) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của viên chức và nhân viên của Trung tâm như sau:
 

STT
Danh mục trang thiết bị
Số lượng
Kinh phí tối đa
I
Trang bị chỗ làm việc lãnh đạo TT
 
 
1
Bàn và ghế ngồi làm việc
01
 
14 triệu đồng
2
Tủ đựng tài liệu
01
3
Máy vi tính để bàn (cả bàn, UPS)
01
II
Trang bị chỗ làm việc của viên chức chuyên môn nghiệp vụ
 
 
1
Bàn và ghế ngồi làm việc
01
 
12 triệu đồng
2
Tủ đựng tài liệu
01
3
Máy vi tính để bàn (cả bàn, UPS)
01
III
Trang bị chỗ làm việc của nhân viên
 
 
1
Bàn và ghế ngồi làm việc
01
 
02 triệu đồng
IV
Trang bị phòng làm việc của lãnh đạo Trung tâm
 
 
1
Bàn ghế họp và tiếp khách
01
 
 
18 triệu đồng
2
Máy in
01
3
Điện thoại cố định
01
4
Tủ đựng tài liệu
01
5
Giá để hồ sơ, tài liệu sách
03
6
Giá để điện thoại
01
V
Trang bị phòng làm việc chuyên môn
 
 
1
Bộ bàn ghế họp, tiếp khách
01
 
 
 
18 triệu đồng
2
Máy in
01
3
Điện thoại cố định-Fax
01
4
Tủ đựng tài liệu
02
5
Giá để điện thoại
01
6
Giá để hồ sơ, tài liệu
02
VI
Trang bị phòng Hành chính-Kế toán
 
 
1
Bộ bàn ghế họp, tiếp khách
01
 
 
 
120 triệu đồng
2
Máy in
02
3
Điện thoại cố định-Fax
01
4
Tủ đựng tài liệu
04
5
Giá để điện thoại
01
6
Giá để hồ sơ, tài liệu
02
7
Máy photocopy
01

c) Việc mua sắm tài sản công ở Trung tâm thực hiện theo trình tự như sau:
c.1 Viên chức, lao động có nhu cầu mua sắm phải lập bảng đề nghị mua sắm gửi cho Trưởng phòng, trong đó nói rõ lý do cần thiết phải mua, số lượng, đặc điểm của hàng hóa đề nghị mua, nguồn kinh phí đảm bảo và làm rõ hiệu quả việc đưa hàng hóa được mua sắm vào sử dụng (đối với tài sản cố định);
c.2 Trưởng phòng xem xét và ghi rõ ý kiến của mình vào bảng đề nghị đã nêu và chuyển bảng đề nghị này về phòng Hành chính-Kế toán để xem xét trong vòng 5 ngày làm việc và chuyển đến Giám đốc Trung tâm.
c.3 Giám đốc Trung tâm xem xét và quyết định trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo trên cơ sở sự cần thiết phải mua sắm, hiệu quả khi sử dụng và nguồn kinh phí đảm bảo.
c.4 Nếu đồng ‎‎ý, Giám đốc Trung tâm phải xác định rõ phương thức mua sắm và phân công người trực tiếp thực hiện.
Mọi khoản hoa hồng, tiền “gửi lại” của nơi bán đối với người trực tiếp đi mua và những người có tham gia mua sắm đều phải được nộp vào quỹ kinh phí hoạt động của Trung tâm để sử dụng vào việc công.
d) Phòng Hành chính-Kế toán tổ chức mua sắm và phân phối sử dụng văn phòng phẩm cho tất cả các bộ phận, cá nhân viên chức, lao động thuộc Trung tâm và theo dõi bằng sổ ghi chép xuất nhập hàng tháng.
Định mức trang bị văn phòng phẩm đối với mỗi viên chức, lao động thuộc Trung tâm như sau:
|

Tên văn phòng phẩm
Đơn vị tính
Số lượng
Thời hạn sử dụng
Bút bi nội
cái
01
01 tháng
Bút xóa
cái
01
12 tháng
Bút chì thường
cái
01
12 tháng
Thước kẻ loại 0,2 mét
cái
01
12 tháng
Sổ công tác loại thường
quyển
01
12 tháng
Tập viết nội 100 trang
quyển
01
06 tháng
Cặp công tác nội thường
cái
01
24 tháng
USB
cái
01
36 tháng

Vào tuần cuối của hàng tháng, các Trưởng phòng lập bản đề nghị nhu cầu văn phòng phẩm dùng chung cho phòng mình vào tháng sau như giấy in-photo, sổ hồ sơ, bìa tài liệu, mực in, đĩa mềm,... gửi về phòng Hành chính-Kế toán để trình Giám đốc Trung tâm xem xét và quyết định mua để cung cấp cho phòng. 
đ) Việc xử lý tài sản nhà nước tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ do Giám đốc Trung tâm trình lãnh đạo Sở để căn cứ vào phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để xem xét, quyết định.
Điều 14.- Đánh giá mức độ làm việc:
a) Việc đánh giá mức độ làm việc của viên chức của Trung tâm được thực hiện hàng tháng và theo phương pháp chấm điểm với số điểm cho trước của mỗi viên chức là 100 điểm.
b) Bị trừ 07 điểm cho mỗi hành vi đối với các hành vi sau đây::
            - Biết nhưng không phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của viên chức khác trong đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ,  
            - Khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không chấp hành quyết định hợp pháp của cấp có thẩm quyền hoặc không phối hợp với viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả.
            - Không kiểm tra việc thực hiện các quyết định của viên chức cấp dưới thuộc lĩnh vực được giao.
            - Khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân mà không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định.
            - Không giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp.
            - Khi thực thi nhiệm vụ, công vụ mà mạo danh để giải quyết công việc hay mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của  cá nhân.
            - Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.
            - Cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
            - Che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của viên chức làm việc trong đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.
            - Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
            - Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.
            - Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.
            - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội.
            - Tự ý bỏ việc 01 buổi.
            c) Bị trừ 03 điểm cho mỗi hành vi đối với các hành vi sau đây:
            - Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ  mà không đeo bảng tên hay không mặc đồng phục theo quy định,
            - Khi giao tiếp tại công sở và với công dân mà có thái độ không lịch sự, khiếm nhã, kém văn minh, các thông tin trao đổi không đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời.
            - Viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị không nắm bắt kịp thời tâm lý của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của viên chức; không phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của viên chức; không tôn trọng và tạo niềm tin cho viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bảo vệ danh dự của viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.
             - Viên chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ không tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, không phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao, không phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; không đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị bảo đảm hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.
            - Trong quan hệ đồng nghiệp, không chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; không phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.         
            - Sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.
            - Tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.  
            - Vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng hoặc các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng.
- Vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
- Vi phạm thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
d) Điểm xếp loại hàng tháng như sau:
- Loại A:            từ 85 đến 100 điểm
- Loại B:            từ 70 đến 84 điểm         
- Loại C:            từ 69 điểm trở xuống
đ) Phương thức xếp loại viên chức của Trung tâm theo định kỳ hàng quí, 6 tháng và cả năm căn cứ kết quả xếp loại hàng tháng như sau:
- Lao động được xếp loại A trong quí, 6 tháng hay cả năm nếu có ít nhất 2/3 số tháng trong kỳ đạt loại A và không có tháng nào đạt loại C.
- Lao động được xếp loại B trong quí, 6 tháng hay cả năm nếu có ít nhất 2/3 số tháng trong kỳ đạt loại B và không có tháng nào đạt loại C.
- Lao động được xếp loại C trong quí, 6 tháng hay cả năm nếu có ít nhất 1/3 số tháng trong kỳ đạt loại C.
e) Viên chức của Trung tâm tự đánh giá xếp loại bản thân ngày làm việc cuối cùng hàng tháng và ghi vào phiếu đánh giá. Vào ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp tập thể phòng nơi viên chức làm việc và ghi phiếu phân loại.Giám đốc Trung tâm tham khảo ý kiến của các Trưởng phòng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ở đơn vị để trực tiếp đánh giá, xếp loại viên chức và thông báo ý kiến đánh giá đến từng viên chức. Viên chức có quyền được trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của Giám đốc Trung tâm.
Kết quả đánh giá, xếp loại này làm cơ sở thanh toán tiền lương tăng thêm hàng quí và xét khen thưởng định kỳ.
Điều 15.- Chế độ hội họp:
a) Trung tâm họp nội bộ mỗi tháng 1 lần vào chiều ngày Thứ Sáu của tuần làm việc đầu tiên trong tháng dưới sự chủ trì của Giám đốc Trung tâm và thành phần dự họp là tất cả viên chức của đơn vị.
Tại cuộc họp này, Giám đốc Trung tâm đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp ý kiến của viên chức trong đơn vị và định ra những công việc chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của đơn vị. Hàng tháng Giám đốc Trung tâm phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Chi bộ Đảng và kế hoạch công tác của đơn vị.
 b) Ít nhất 6 tháng một lần, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm đánh giá công tác của đơn vị và các phòng, cơ sở thuộc đơn vị, chỉ rõ và để ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, trước hết là tệ tham nhũng, lãng phí và các yếu kém việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chính sách, pháp luật, nội qui, qui chế của đơn vị.
d) Hàng năm, Giám đốc Trung tâm tổ chc họp đánh giá tổng kết hoạt động cña đơn vị năm trước đó vào tháng 01.
đ) Các cuộc họp đột xuất khác của đơn vị phải được Lãnh đạo Trung tâm thông báo trước đến các viên chức có liên quan ít nhất là 1 ngày làm việc.
c) Các cuộc họp của đoàn thể trong đơn vị trong giờ làm việc phải được Lãnh đạo đoàn thể thỏa thuận với Lãnh đạo Trung tâm về thời gian, địa điểm họp và thành phần viên chức dự họp trước khi họp ít nhất là 1 ngày làm việc.
Điều 16. Chế độ tiếp dân:
a) Lãnh đạo Trung tâm tiếp dân vào sáng thứ ba hàng tuần và sáng thứ sáu hàng tuần tại phòng làm việc của mình.
b) Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và viên chức thuộc Trung tâm trực tiếp, thường xuyên trong các buổi làm việc của mình tại đơn vị. 
Điều 17.- Chế độ khuyến khích tự học: 
a) Về ngoại ngữ, tin học:
Viên chức Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố được khuyến khích tự học về ngoại ngữ và tin học ở các mức độ sau:
- Tiếng Anh        đạt bằng B hoặc cao hơn (trường hợp đã có chuyên môn nghiệp vụ là Cử nhân Anh văn thì khuyến khích tự học một loại ngoại ngữ khác đạt bằng B hoặc cao hơn);
- Tin học đạt bằng A và sử dụng thành thạo mạng Internet hoặc ở trình độ cao hơn .
Viên chức đạt mức đã nêu được Trung tâm thanh toán tiền học phí sau khi xuất trình chứng chỉ đào tạo ở các mức đã nêu.
b) Về chuyên môn, nghiệp vụ:
Cán bộ, viên chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm tự học về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao thì được bố trí thời gian và thanh toán tiền học phí sau khi hoàn thành khóa học.
 
Điều 18.- Tiền thưởng:
1. Chế độ tiền thưởng định kỳ hàng quí đối với viên chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ như sau:
- Loại A:                        300.000 đ/người/tháng
- Loại B:                        200.000 đ/người/tháng
- Loại C:                        Không thưởng
2.- Việc thưởng đột xuất đối với viên chức do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các Trưởng phòng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ở đơn vị và căn cứ vào nguồn tiền để thưởng và yêu cầu thưởng.
3. Ngoài tiền thưởng đã nêu, nếu có nguồn, Giám đốc Trung tâm trao đổi với Lãnh đạo các phòng để chi tiền lương tăng thêm cho viên chức theo nguyên tắc:
- Không chi bình quân mà theo đóng góp công sức của từng viên chức vào việc đảm bảo kinh phí hoạt động và hình thành tiền lương tăng thêm.
- Tạm ứng trước 75 % vào đầu quí liền kề quí có nguồn đảm bảo tiền lương tăng thêm, phần còn lại chi gộp vào cuối năm.
- Tổng mức tiền lương tăng thêm không quá mức tối đa theo quy định tài chính hiện hành. 
Điều 19.- Phân cấp ký tên và chịu trách nhiệm:
1. Giám đốc Trung tâm phân cấp cho Phó Giám đốc Trung tâm ký tên và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các loại văn bản sau:
- Giấy đi đường, giấy giới thiệu liên hệ công tác, đơn xin nghỉ phép 1 ngày cho nhân viên của Trung tâm;
- Duyệt chi theo giấy đề nghị tạm ứng và giấy đề nghị thanh toán (có chứng từ hợp lệ) với số tiền đề nghị dưới 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng)
2. Giám đốc Trung tâm phân cấp cho Trưởng phòng nghiệp vụ ký tên và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các giấy giới thiệu việc làm, danh sách cung ứng lao động, thỏa thuận cung ứng lao động, giấy giới thiệu đi phỏng vấn, khám sức khoẻ, danh sách đi khám sức khoẻ và xác nhận giao nhận hồ sơ với các đơn vị sử dụng lao động.
Điều 20.- Báo cáo kết quả công tác:
1. Mỗi viên chức của Trung tâm khi được phân công đi công tác bên ngoài, khi kết thúc đợt công tác phải báo cáo bằng văn bản cho người cử đi công tác, chậm nhất là 5 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt công tác, về kết quả chuyến đi công tác và những vấn đề, vướng mắc phát sinh cần giải quyết.
2.- Mỗi viên chức của Trung tâm phải ghi nhật ký công tác, bao gồm các cột mục về thời gian, nội dung hoạt động, địa điểm hoạt động, đối tác và kết quả đạt được. Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Phòng nghiệp vụ có quyền kiểm tra đột xuất nhật ký công tác này của cán bộ, nhân viên dưới quyền trong giờ làm việc.
3.- Khi có nhu cầu đi công tác, mỗi cán bộ, nhân viên phải báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp được biết về thời gian, nội dung hoạt động, địa điểm hoạt động, đối tác và dự trù phương tiện, kinh phí thực hiện trước khi đi ít nhất là 01 ngày làm việc và chỉ được thực hiện chuyển đi công tác khi được phê duyệt của lãnh đạo Trung tâm. 
 
Chương IV
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
            Điều 21.- Quan hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
            1. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
            2. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ định kỳ hàng tháng báo cáo công tác cho Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và thành viên Lãnh đạo Sở được phân công chỉ đạo trực tiếp Trung tâm; định kỳ hàng 6 tháng tổ chức báo cáo trực tiếp về hoạt động của đơn vị cho Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các phòng chức năng có liên quan của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
            3. Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ định kỳ hàng quí họp trao đổi ý kiến với Lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội như Văn phòng Sở, phòng quản lý nhà nước về việc làm, phòng quản lý nhà nước về dạy nghề, phòng Tài chính-Kế toán, Thanh tra Sở.
            4. Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ sử dụng hình thức báo cáo đề xuất để thường xuyên thỉnh thị xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và thực hiện căn cứ ý kiến bút phê hay công văn xử lý các báo cáo đề xuất này.
            Điều 22.- Quan hệ với Cục Việc làm và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:
            1. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ là đơn vị thuộc hệ thống dịch vụ việc làm công do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức và quản lý, chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục Việc làm và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
            2. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ định kỳ báo cáo công tác cho Cục Việc làm và các đơn vị thuộc Cục Việc làm theo chế độ báo cáo định kỳ đã quy định, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu báo cáo chuyên đề, đột xuất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.          
            3. Mối quan hệ công tác giữa Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ với các đơn vị thuộc Cục Việc làm được thực hiện thông qua Cục Việc làm hoặc trực tiếp quan hệ với các đơn vị này.
            Điều 23.- Quan hệ với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện:
            1. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ có mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện đẻ hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện.
            2. Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ định kỳ hàng 6 tháng trao đổi ý kiến về nghiệp vụ và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị cho Lãnh đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện.
            3. Các chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ đối với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện được thực hiện thông qua Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trừ các trường hợp được Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp đối với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện.
            4. Các cuộc họp do Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ với thành phần mời dự họp có Lãnh đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện phải được báo cáo trước và có sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
            Điều 24.- Quan hệ với báo, đài:
            1. Việc cung cấp thông tin của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ cho báo, đài, dù với hình thức nào đều phải được báo trước ít nhất là 02 (Hai) ngày làm việc và được sự chấp thuận của Giám đốc Trung tâm. Trong trường hợp, các thông tin này có liên quan đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hay cấp cao hơn, phải được báo trước ít nhất là 05 (Năm) ngày làm việc và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
            2. Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ liên kết thông tin trên website của mình với các website khác do Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ quyết định.
 
Chương V
HIỆU LỰC THI HÀNH
 
            Điều 26.- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phê duyệt bằng văn bản và chỉ được thay đổi khi có sự chấp thuận của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ./.
 
                                                                                                GIÁM ĐỐC
              (Đã ký)
 
 Nguyễn Ngọc Sương

 

Tìm kiếm
Thông báo sàn giao dịch
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Chuyên mục hỏi đáp
Click to go to this website
Click to go to this website

CSDL Cung - Cầu lao động
Click to go to this website
Click to go to this website

Tờ tin cơ hội nghề nghiệp, việc làm
Liên kết
Hỗ trợ
 
 Lượt truy cập: 10727517
   Đang online: 138